AMAÇLARIMIZ

1-Medikal turizm kavramlarının ülkenin turizm tanıtımı aktivitelerine ve stratejilerine yerleştirilmesi,

2-Medikal turizm kavramının turizm yatırımlarına yerleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak,

3-Medikal turizminde yer alan hizmetleri geliştirmek,

4-Medikal turizminde yer alan hizmetlerin kalite standartlarını yükseltmek,

5-Medikal turizmindeki uygulamaların eğitim desteklerini sağlamak,

6-Medikal turizmi uygulamalarının tanıtımlarını yapmak,

7-Medikal turizm alanlarında çalışan kişi ya da kuruluşların yurt içi ve yurt dışı akreditasyonlarının gerçekleştirilmesini sağlamak,

8-Uluslararası ve yurt içi fuarlarda, medyada medikal turizm konularında faaliyet gösteren sağlık turizmi yatırımlarını ve aktivitelerini tanıtmak,  üyeler ile ortak katılım organizasyonları yapmak,

9-Medikal turizminde faaliyet gösteren, sağlık ve turizm yatırımlarında yapılan uygulamaların tanıtımları için internet sitesi oluşturmak, gerekli dokümantasyonu oluşturarak yayınlamak,

10-Medikal turizm uygulamalarının bilimsel yönünü geliştirmek ve buna yönelik olarak panel, sempozyum, konferans, kongre, kurs, eğitim programı v.b. toplantılar - aktiviteler düzenlemek,

11-Medikal turizminin geliştirilmesi ve desteklenmesi amacıyla resmi makamlar nezdinde girişimlerde bulunmak ve gerekli düzenlemeleri önermek, gerekli destekleri almak,

12-Ülkenin doğal kaynaklarını ve zenginliklerini dikkate alarak sağlık turizmi ürünlerinin gelişimini ve çeşitliliğini sağlamak,

13-Medikal turizminde kullanılan doğal kaynakların ve zenginliklerin korunması için çalışmalar yapmak, bu amaçla alınabilecek önlemlere ilişkin düzenlemeler hakkında ilgili makamlara önerilerde bulunmak, işbirliği yapmak,

14-Diğer ülkelerde aynı amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren dernek, organizasyon, federasyon v.b. örgütlerle ve üniversitelerle iletişim kurarak sağlık turizmi konusunda gerekli bilgi transferini sağlamak, gelişmeleri izleyerek gerek üyeleri, gerekse kamuoyunu bilgilendirmek,

15-Yeni hizmet vermeye başlayacak medikal turizm işletmelerine yatırım ve ihtiyaçları olan konularda danışmanlık yapmak ve projelerini yönlendirmek,

16-Üyelere kalifiye eleman temininde yardımcı olmak, mevcut elemanların kalifiye hale getirilmesi konusunda eğitim çalışmaları yapmak, kurslar düzenlemek,

17-Sosyal dezavantajlı kişiler olan yaşlılar, özürlüler, engelliler, şiddet gören kişiler ve bağımlılık sorunu olan kişilerin ve diğer sosyal dezavantajlı bireylerin; yaşam kalitelerini artırmak, yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamak, sağlık seviyelerini yükseltmek ve bakım ihtiyaçlarını sağlamak için projeler gerçekleştirmek; arge ve inovasyon çalışmaları yapmak; ilgili konularda araştırmalar gerçekleştirmek; ilgili birey ve kurumların bilgi seviyesini artırmak, ulusal eylem planları ile yapılması gerekenleri tartışılması ile ilgili kurs, panel, sempozyum, kongre gibi aktiviteleri gerçekleştirmek; sağlıklı, daha mutlu, daha aktif yaşamalarına yardımcı olmak amacıyla yaşlı bakımı ve engelli bakımı turizmine, termal turizme, spor ve rehabilitasyon turizmine yönelik tüm aktiviteleri gerçekleştirmek,

18-Sosyal dezavantajlı kişiler olan yaşlılar, özürlüler, engelliler, şiddet gören kişiler ve bağımlılık sorunu olan kişilerin ve diğer sosyal dezavantajlı bireylerin; bakım ihtiyaçlarının yapılabilmesine yönelik bakım evleri, akıllı evler, rehabilitasyon evleri, aktivite merkezleri, sosyal atölyeler, eğitim ve beceri kazandırma merkezleri yapılmasına yönelik araştırmalar, tüm çalışmalar ve tesisleri gerçekleştirmek, hizmete açmak; tüm süreçlerin toplum ve devlet tarafından algılanmasına yönelik yazılı, işitsel, görsel medya aktiviteleri ile medya ürünlerini gerçekleştirmek, dergi ve radyo-televizyon programları yapmak; bakım, destek, rehabilitasyon hizmetleri ile bu kişilerin bakım – yaşam alanlarındaki işgücünün eğitilmesine ve meslek edindirilmesine, bilgi ve becerilerini geliştirmeye yönelik eğitim ve organizasyon çalışmaları yürütmek, kurslar veya eğitim kurumları açmak ve yürütmek, meslek edindirme veya bilgi – tecrübe geliştirmeye yönelik olarak uzaktan eğitim programları hazırlamak ve vermek; meslek edindirmeye yönelik işbirlikleri yapmak ve yürütmek, eğitim materyalleri ve platformlarını oluşturmak,

19-Sosyal dezavantajlı kişiler olan yaşlılar, özürlüler, engelliler, şiddet gören kişiler ve bağımlılık problemli kişiler ve diğer sosyal dezavantajlı bireylerle ilgili; yaşamı kolaylaştıran, yaşama destek olan alet, ürün, ekipman, yazılım, donanım ve teknolojilerin geliştirilmesi ile ilgili araştırmalar, işbirlikleri, çalışma sahaları oluşturmak ve ilgili tüm çalışmaları gerçekleştirmek; bu kişilerle alakalı yurt içi ve yurt dışında toplantılara iştirak etmek, komisyon çalışmalarına katılmak, devlet ve özel sektörler ile işbirliği görüşmeleri gerçekleştirmek,

20-Çocuklarda ve gençlerde obezitenin önlenmesi, çocukların sağlıklarının korunması, çocukların ulusal ve uluslar arası eğitim çalışmalarına katılımlarının güçlendirilmesi ve sağlanması ile ilgili projeler ve araştırmalar gerçekleştirmek, kongre-konferans-panel-sempozyum gibi etkinlikler yapmak ve bu konuda kurumlarla işbirliğinde bulunmak, obezitenin önlenmesine yönelik medya ürünleri ve aktiviteleri gerçekleştirmek,

21-Sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre için; doğal kaynaklarımızın ve çevrenin korunmasına yönelik araştırmalar, projeler ve işbirlikleri gerçekleştirmek,

22-Alternatif enerji kaynaklarımızın ülkemizde geliştirilmesine ve kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik her türlü araştırmalar ve projeler gerçekleştirmek, sosyal projelerde kurumlarla işbirliğinde bulunmak,

23-İnsanların, doğanın, çevrenin ve dünyanın yaşanabilir olması konularında; yenilikçi, değer yaratan arge, inovasyon çalışmaları yapmak, araştırmalar ve projeler üretmek ve uygulamak, sosyal projelerde kurumlarla işbirliğinde bulunmak,

24-Ülkemizin doğa, çevre ve insan kaynaklarının korunması, geliştirilmesi, güçlendirilmesi ile ilgili araştırmalar ve projeler gerçekleştirmek, sosyal projelerde kurumlarla işbirliğinde bulunmak,

25-Hayvanların topluma ve yaşama kazandırılması konusunda araştırmalar ve projeler gerçekleştirmek, sosyal projelerde kurumlarla işbirliğinde bulunmak,

26-Ülkemizde hizmet ve üretim sektörlerindeki istihdamın geliştirilmesi, kayıt dışının önlenmesi ve ulusal algının geliştirilmesine yönelik tüm bakanlıklar ve bağlı kurumları ile işbirliğinde bulunmak, sosyal projelerde kurumlarla işbirliğinde bulunmak,

27-Ülkemizde özellikle kayıt dışı vergi ve kazanımların kontrol altına alınması ile ilgili toplantı, eğitim ve organizasyon başta olmak üzere tüm çalışmaları yürütmek; hedef gruplara eğitim ve seminer çalışmaları düzenlemek, bu konularla ilgili ulusal algıyı güçlendirmek ve medya çalışmaları yapmak, sosyal projelerde kurumlarla işbirliğinde bulunmak,

28-Ülkemizde alternatif ve tüm turizm imkanlarının ve kazanımlarının geliştirilmesine yönelik olarak komisyon çalışmalarına katılmak, toplantı, eğitim, medya ve işbirliği çalışmalarını başlatmak, yürütmek ve sonlandırmak, sosyal projelerde kurumlarla işbirliğinde bulunmak,

29-Dernek tüzüğünde belirtilen tüm konular ile ilgili televizyon programları, belgeselleri, dergileri, eğitim materyalleri ve eğitim programları, web siteleri yapmak, sosyal projelerde kurumlarla işbirliğinde bulunmak,

30-İnsanları ilgilendiren sosyal konularda kurum ve kuruluşlarla her türlü projelere katılmak, projeleri başlatmak ve yürütmek,

31-Yürütülecek tüm çalışmalar için proje desteklerinden faydalanmak ve bağışları kabul etmek,

32-Yıl içerisinde elde edilecek tüm gelirlerden en az üçte ikisini dernek amaçlarına harcamak,

33-İnsanların güvenli, sağlıklı, huzurlu, yeniliklerden faydalanarak yaşamalarını temin etmek, onlara yeni bilgi, yöntem, beceri, deneyim, mesleki eğitim, tecrübe ve uygulama yönleri kazandırmak, ülkemizin çıkarlarını korumak üzere yaşamı güçlendirmek üzere insanlar, kurumlar, kuruluşlar, devlet teşekkülleri, yurt dışı kuruluşlarının katılımları ile uzaktan ve teknolojik eğitimler planlamak ve gerçekleştirmek, insan kaynaklarının ve uygulamaların geliştirilmesi için kurslar yapmak ve işbirlikleri gerçekleştirmek,

Dernek politika ile uğraşmaz, siyasi partilerle herhangi bir bağ içinde bulunmaz ve bunlardan herhangi bir bağış kabul edemez.

Test

Form Gönderimi

Tamam